Algemene voorwaarden

Bij BICI hanteren wij 2 verschillende algemene voorwaarden, namelijk:

 • Algemene voorwaarden webshop; deze voorwaarden zijn bedoeld voor de standaard collectie items in de webshop.
 • Algemene voorwaarden teamkleding; deze voorwaarden zijn bedoeld voor alle teamkleding in de webshop en alle team orders.

 

Algemene voorwaarden webshop

 

Artikel 1. Definities
1.1 – BICI is een handelsonderneming met een Nederlandstalige website welke via http://www.bici.world bezocht kan worden.
1.2 – BICI handelt ook wat betreft het label GSG-Benelux. In deze gevallen zal BICI communiceren in de hoedanigheid van GSG-Benelux, welke een eigen Nederlandstalige website heeft die via http://www.gsg-benelux.com bezocht kan worden.
1.3 – Deze Algemene Voorwaarden behoren bij de internetactiviteiten van BICI en GSG Benelux. Hierna zal ook naar GSG-Benelux worden gerefereerd als BICI.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 – Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, afgesloten tussen Koper en BICI via de website.
2.2 – Door het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling gaat koper uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 – Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 – Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
2.5 – Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten schriftelijk worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BICI ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 – Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van een bestelling door BICI.
3.2 – Ter bevestiging van de overeenkomst verstuurt BICI een email met daarin een samenvatting van de bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten en BTW.
3.3 – BICI is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de koper medegedeeld.
3.4 – In geval van overmacht is BICI gerechtigd een overeenkomst te ontbinden, zulks zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 4. Producten en Prijzen
4.1 – BICI streeft ernaar de koper vooraf voldoende duidelijk te informeren. De aangeboden producten worden daartoe op haar website afgebeeld en belangrijke kenmerken worden beschreven. Bij kleding wordt bovendien ook de maat vermeld. Als gevolg van verschillen in computerapparatuur kunnen afwijkingen in kleur, model en lettertypen voorkomen.
4.2 – De bij de producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
4.3 – BICI kan niet gebonden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke systeem- of invoerfouten.

 

Artikel 5. Verzendkosten
5.1 – Als bijdrage aan de kosten voor de betaling, verpakking, afhandeling en verzending van bestellingen die bezorgd worden binnen Nederland brengt BICI € 6,95 (inclusief BTW) per bestelling in rekening. Bij bezorging buiten Nederland en/of voor het vervoeren van grote of zware goederen kan er een toeslag berekend worden.
5.2 – Bij het sluiten van de overeenkomst wordt altijd de totaalprijs, inclusief de verzendkosten en eventuele BTW gecommuniceerd.

 

Artikel 6. Betalingen
6.1 – Betaling van het volledige bedrag, inclusief verzendkosten en BTW geschiedt vooraf.
6.2 – Betaling kan geschieden via:

a) de online betaalmethode iDEAL, PayPal (inclusief American Express, Mastercard en Visa) en Mister Cash. In dit geval wordt uw betaling tijdens het sluiten van de overeenkomst online geautoriseerd.
b) Overschrijving van uw bank- of girorekening naar de bankrekening van BICI. De betaling dient in dit geval uiterlijk 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op de bankrekening van BICI bijgeschreven te zijn. Mocht BICI de betaling binnen deze termijn niet hebben ontvangen, dan wordt de overeenkomst ontbonden en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
c) Betaling bij afhalen van uw zending. U dient de bestelling uiterlijk binnen 30 kalenderdagen af te halen. Mocht de bestelling niet binnen deze termijn zijn afgehaald, wordt de overeenkomst ontbonden en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

6.3 – De bevestiging van de bestelling door BICI dient tevens als factuur.

 

Artikel 7. Levering en Uitvoeringstermijn
7.1 – BICI streeft ernaar om bestellingen uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden.
7.2 – Voor verzending van de bestelling maakt BICI gebruik van gerenommeerde post- en pakketdiensten.
7.3 – Voor bestellingen van artikelen waarvan verzending binnen 30 werkdagen niet mogelijk is, krijgt de koper het recht deze kosteloos te annuleren. In dat geval volgt volledige restitutie van betaling(en) ontvangen voor artikelen, welke niet geleverd zullen gaan worden.
7.4 – BICI kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de eventuele gevolgen van de overschrijding van de hierboven aangegeven uitvoeringstermijn, levertijden, alsmede vertragingen, verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door post- of pakketdiensten.

 

Artikel 8. Eigendomsoverdracht
8.1 – Het eigendom van de bestelde artikelen gaat pas over op de koper zodra BICI de, op grond van de ter zake van deze artikelen gesloten overeenkomst, verschuldigde betaling is ontvangen.

 

Artikel 9. Bedenktijd, opzeggen, retourneren en omruilen
9.1 – De koper mag, conform de wet koop op afstand, zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging herroepen mits het geen maatwerk betreft. De koper dient hiertoe een e-mail te sturen aan info@bici.world. De opzegging zal door BICI per e-mail bevestigd worden. Als de artikelen nog niet zijn verzonden zal BICI eventueel ontvangen betaling(en) binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het verzoek terugstorten.
9.2 – De koper mag zonder opgave van reden artikelen binnen 14 dagen na ontvangst ruilen of retourneren, mits het artikel

a) binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk voor retour aangemeld is,
b) het artikel nog in de originele verpakking zit,
c) het artikel in de oorspronkelijke staat is,
d) het artikel voorzien is van de aangehechte labels,
e) het geen maatwerk betreft en
f) nooit gebruikt, gedragen en/of gewassen is.

Het artikel dient uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de aanmelding voor retour op het retouradres van BICI aangeboden te zijn. Retourzendingen dienen naar het volgende adres te worden verzonden:

BICI v.o.f.
T.a.v. afdeling retouren
Hoofdstraat 8
5109 AC ’s Gravenmoer
Nederland

9.3 – Retourzendingen die niet binnen de gestelde termijn als in 9.2 voor retour zijn aangemeld c.q. ter vervanging zijn aangeboden worden niet geaccepteerd.
9.4 – Bij ruilen of retourneren worden artikelen op kosten van de koper verzonden. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet geruild of gecrediteerd.
9.5 – Na goede ontvangst van de retourzending zoals bedoeld in 9.2, 9.3 en 9.4 zal BICI het artikel naar wens kosteloos vervangen, dan wel de betaalde prijs van het artikel binnen 14 dagen terugstorten op de bankrekening van de opdrachtgever.
9.6 – Indien de bestelling via de BICI team of club webshop is besteld, kan er geen gebruik worden gemaakt van bovenstaande retour mogelijkheden. Hiervoor dient de klant contact op te nemen met zijn/haar club of team.

 

Artikel 10. Garantie en Klachten
10.1 – BICI staat er voor in dat de aan Koper verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen.
10.2 – Na ontvangst dient de koper de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren. Gebreken en afwijkingen t.o.v. de omschrijving dienen binnen 24 uur na ontvangst per e-mail te worden gemeld aan info@bici.world.
10.3 – Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • Indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper of de fabrikant zijn verricht;
 • Indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik en of het niet vakkundig installeren door een bevoegd persoon;
 • Indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper;
 • Blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme kou.

10.4 – Eventuele klachten over defecten, extreme verkleuring of slijtage die ondanks het opvolgen van de voorschriften genoemd in artikel 10.3 optreden, dienen onverwijld per e-mail te worden gemeld aan info@bici.world. BICI beoordeelt vervolgens de klachten en bepaalt op welke wijze klachten in behandeling worden genomen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 – BICI is niet aansprakelijk voor indirecte schade van Koper of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de door Koper bestelde goederen.
11.2 – Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Verkoper ten opzichte van Koper, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
11.3 – Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de website van Verkoper alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk, voor voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van het door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.

 

Artikel 12. Geschillen, toepasselijk recht, en bevoegde rechter
12.1 – Als u niet tevreden bent over onze producten of diensten dient u altijd eerst contact op te nemen met BICI via info@bici.world. Uiterlijk binnen 7 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
12.2 – Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
12.3 – De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Algemene voorwaarden Teamkleding

 

Wielerkleding speelt een belangrijke rol bij de fietservaring. De juiste keuze van materialen, het draagcomfort en de uitstraling maken sporten een stuk aangenamer. Bij BICI maken we professionele kwaliteit voor iedereen toegankelijk. Gelet op de specifieke en geïndividualiseerde aard van onze producten is BICI genoodzaakt zich strikt aan onderstaande voorwaarden te houden. Een goede kwaliteit en een vlotte levering van onze producten kan alleen worden gegarandeerd wanneer wij als producent over de juiste informatie beschikken, zijnde keuze kwaliteit, design, kleuren en maatvoering.

Het productieproces bestaat uit de volgende fases:

 • Ontvangst offerte
 • Opmaak ontwerp
 • Ontvangst order
 • Orderbevestiging
 • Opmaak patronen
 • Drukken van papieren
 • Voorbereiden van de stoffen
 • Sublimeren van stoffen (aanbrengen van bedrukking op de stoffen)
 • Vervaardigen van de producten
 • Kwaliteitscontrole
 • Verzending

Om een vlot verloop van het productieproces te kunnen verzekeren, hanteren wij een aantal standaard richtlijnen:

 1. Alleen producten uit onze team brochures kunnen worden geproduceerd in een teamdesign.
 2. Logo’s, sponsoropschriften, enz. dienen als vector bestand aangeleverd te worden. De volgende bestanden worden door ons geaccepteerd:
  – Adobe Illustrator File (AI of EPS Bestand)
  – Adobe portable document format (PDF Bestand)
  Indien de bestanden niet in het juiste formaat worden aangeleverd, zullen wij een meerprijs van € 75,00 per bestand rekenen. De bestanden worden door BICI gevectoriseerd, met het gevolg dat de kwaliteit van de logo’s minder kan zijn dan bij een origineel vector bestand.
 3. Voor bijzondere kleuren zijn de pantone codes (PMS kleuren) nodig. Wij proberen altijd om de door u aangeleverde referenties zo goed mogelijk te benaderen, echter kunnen de kleuren iets afwijken door de limieten binnen het kleurbereik van de printers of beperkingen van materialen. Voor fluo kleuren reken wij een meerprijs van € 2,- per artikel.
 4. Minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks per artikel. Bij accessoires dienen de aantallen als volgt te zijn:
  1. Summer Race Caps: 100 stuks
  2. Winter socks: 100 stuks
  3. Summer socks: 100 stuksVoor artikelen onder de 10 stuks zijn wij genoodzaakt om een meerprijs in rekening te brengen van 50% per artikel.
 5. De richtlijnen i.v.m. het ontwerp dienen duidelijk te zijn. Er wordt door BICI drie ontwerpen gemaakt. Indien de klant extra voorstellen wilt ontvangen, zullen wij € 100,- per voorstel in rekening brengen. De eerste ontwerpverbetering is gratis, vanaf de tweede aanpassing wordt er automatisch € 50,00 extra gerekend.
 6. Indien BICI geen order ontvangt binnen 2 maanden na een ontwerpaanvraag, dan zullen er ontwerpkosten in rekening worden gebracht van € 250,00.

 

VAN OFFERTE TOT LEVERING

 1. BICI voorziet in een offerte welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de klant.
 2. Na goedkeuring van de offerte wordt met de vertegenwoordiger van BICI een ontwerp besproken. Desgewenst kan een passet voorzien worden. Deze passet dient binnen een redelijke termijn van14 kalenderdagen terug bezorgd te worden aan BICI, zoniet zal een factuur worden verzonden ter waarde van de verkoopprijs van de uitgeleende goederen. Transportkosten zijn steeds ten laste van de klant.
 3. Nadat BICI in het bezit wordt gesteld van al de noodzakelijke gegevens van de klant zoals facturatie adres, identiteit van de verantwoordelijke (team), eventueel BTW-nummer en leveradres wordt het definitieve ontwerp samen met de orderbevestiging naar de klant gestuurd en dient dit door het team voor akkoord ondertekend te worden.
 4. Pas na ontvangst van de goedgekeurde orderbevestiging wordt de order in productie genomen.
 5. BICI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten aangebracht op de ontwerpen, noch voor het gebruik van de door de klant opgegeven logo’s en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade uit hoofde van het gebruik van beschermde logo’s, benamingen, tekeningen, modellen of boodschappen voorkomend op het ontwerp.
 6. Door het gebruik van verschillende kwaliteiten van stoffen kunnen er tijdens het productieproces kleurverschillen optreden.
 7. Voor aanvang van de productie dient een voorschot te worden betaald van 50% van het totale bedrag van de order.
 8. Indien er gefactureerd wordt aan verschillende bedrijven (sponsors) dient BICI in bezit te zijn van de gegevens van al de bedrijven aan wie de facturatie dient te gebeuren met vermelding van het aandeel of bedrag van de ordersom aan ieder van hen te factureren. Het team is en blijft verantwoordelijk voor het betalen van de facturen door de sponsor(s). Bij niet betaling door de sponsor zal het team verantwoordelijk gesteld worden voor het nog openstaande bedrag.
 9. Vanaf de aanvang van de productie dient rekening te worden gehouden met een productietermijn van 6 à 8 weken, te verlengen met de wettelijke vakantieperiodes of periodes van collectief verlof.
 10. De opgegeven productie – en leveringstermijn is steeds bij benadering en overschrijding van leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de order. BICI is niet aansprakelijk voor enige schade van koper van welke aard ook op grond van vertraging, door wie ook veroorzaakt, in de levering van de producten door BICI.
 11. Elke klacht betreffende een levering en/of factuur dient door de klant schriftelijk te worden gemeld binnen de 14 dagen na levering/ontvangst van de factuur. Iedere latere klacht wordt niet aanvaard.
 12. In geval van een, door de klant bewezen, gebrekkige levering zal BICI naar haar goedkeuring overgaan ofwel tot de herlevering van de gebrekkige goederen, ofwel tot de creditering van de corresponderende factuur.

 

GARANTIE

 

HEB IK GARANTIE OP MIJN PRODUCTEN?

BICI hanteert een garantietermijn van  30 dagen na aankoop. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen. Heb je een product bij ons gekocht wat duidelijk kwalitatief niet aan de norm voldoet (normaal gebruik daargelaten, check ook even onze sectie gebruiks- en wasvoorschriften) en het is nog binnen de garantietermijn? Neem dan contact met ons op via info@bici.world en we lossen het samen op.

BICI neemt zich wel het recht voor je te vragen het product te retourneren zodat wij na een grondige inspectie kunnen bepalen of je klacht volstaat dan wel dat wij beslissen dat het niet zo is en het originele product aan je retourneren.